1. A 21% buyer’s fee is added to your hammer price plus € 1,75 a lot (incl. 21% VAT) in Euro’s. Foreign currency is calculated according to the daily currency exchange rates.
 2. Tijdens en na afloop van de veiling bestaat gelegenheid, uitsluitend tegen gelijktijdige betaling, of na vooraf gestorte gelden, de gekochte kavels mee te nemen. Wanneer dit niet heeft plaatsgehad, wordt de rekening toegezonden, welke binnen 18 dagen na afloop van de veiling betaald moet zijn, waarna het gekochte in ontvangst kan worden genomen, of toezending onmiddellijk zal plaats hebben. Verzend- en verpakkingskosten worden altijd in rekening gebracht.
  Wanneer de betaling 4 weken na de veiling ons niet bereikt heeft, wordt een rente berekend van 1% per maand of een gedeelte daarvan.
  Bij betaling in buitenlandse valuta of met cheques worden eventuele bankkosten in rekening gebracht.

  Wanneer de betaling 4 weken na de veiling ons niet bereikt heeft, wordt een rente berekend van 1% per maand of een gedeelte daarvan.
  Bij betaling in buitenlandse valuta of met cheques worden eventuele bankkosten in rekening gebracht.

 3. Postal bidders are informed about their buyings within 10 days after the auctio. No additions will be made to the selling price for successful postal bidders other than buyers’ premium and postage, packing and insurance.
 4. The biddings are increased in the following way:
  List Bidding Increments
  €10 to €50 €2.00 and €3.00
  €50 – €150 €5.00
  €150 – €400 €10.00 hier verder
  €400 – €1000 €0.00
  €1000 – €50.00
 5. Alle kavels worden de hoogst biedende toegewezen; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders, dan zal naar het oordeel van de veilinghouder de koop al dan niet weer in bod worden gebracht. Bij eventuele geschillen tussen koper en/of veilingmeester is de uitspraak van de deurwaarder in alle gevallen bindend.
 6. Alle goederen worden verkocht zoals zij op de kijkdagen ter bezichtiging liggen. Elk kavel wordt zo duidelijk mogelijk omschreven.
 7. De echtheid der zegels wordt gegarandeerd, indien een kavel minder dan 10 zegels bevat. Mocht een zegel onverhoopt door een algemeen erkend expert toch niet als echt bevonden worden, dan wordt de gehele kavel tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de veiling tegen de volle aankoopprijs teruggenomen. De aangegeven “platen” en “plaatnummers” worden niet gegarandeerd. De reclametermijn kan tot 30 dagen worden verlengd voor zegels die men wil laten keuren. In dit geval moet de veilinghouder hiervan binnen 5 dagen na afloop van de veiling schriftelijk in kennis worden gesteld onder opgave van de te keuren zegels.
  Zegels, die voorzien zijn van keurstempels of certificaten van erkende keurmeesters of garantiestempels van als bonafide bekend staande handelaren, worden als zodanig verkocht. Deze zegels kan men desgewenst direct na de veiling opnieuw laten keuren. Wanneer de koper echter genoegen neemt met de keur dan kan, wanneer na de reclametermijn experts het hier mee niet eens zijn en een gekeurd zegel toch wordt afgekeurd, de veilinghouder de zegel in geen geval terugnemen.
 8. De kwaliteit der zegels is naar beste weten omschreven. Eventuele reclames hieromtrent worden binnen 14 dagen na afloop van de veiling ingewacht en kunnen alleen in behandeling genomen worden, wanneer het kavels betreft die beschreven zijn als postfris, pracht exemplaar of superbe en welke ten hoogste 5 zegels bevatten, dan wel dat het een belangrijke waarde uit een complete serie betreft. Bij alle reclames moeten de zegels in dezelfde staat waarin ze verkocht werden, teruggegeven worden. Op verzamelingen en restanten is geen reclame mogelijk
 9. He has the right to exclude persons from the auction ongunstig bekend staande personen te onthouden of hun de toegang tot de veilingzaal te weigeren.
 10. Buiten de veiling om zijn andere activiteiten in de veilingzaal niet toegestaan.
 11. The auctioneer can combine numbers, separate them, can offer them out of the sequence or can withdraw them. The Auctioneer has the right to act on behalf of the consignors.
 12. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de koper over bij betaling, het risico bij toeslag.
 13. Wanneer in de catalogus staat vermeld: Merendeels prachtexemplaar, of merendeels postfris wordt daarmede verstaan het merendeel van de cataloguswaarde.
 14. Bidders act as principal. Bidders are personally liable for their bid and and cannot excuse their liability on their principal if bidding as agent.
 15. Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs met de kosten op tijd en wijze hierboven bepaald, te voldoen, zal de verkoper het recht hebben het gekochte op kosten en voor rekening van de koper te doen herveilen op dezelfde wijze en voorwaarden als hierboven vermeld, zonder dat het nodig is, de nalatige koper door een bevel of andere soortgelijke akte in gebreke te stellen, zodat hij door het enkele verloop van de bepaalde termijn in gebreke is, terwijl alle rechten van de koper, nadat hij met de betaling in gebreke is, worden te niet gedaan en de herveiling zal kunnen geschieden zonder dat het nodig is enige ontbinding in rechten te vorderen. De door zodanig herveiling ontstane kosten schaden en rente, moeten door de in gebreke gebleven koper aan de verkoper worden vergoed, binnen acht dagen na de opgave van deze kosten, schaden en rente, terwijl het voordeel van een meerdere opbrengst door de verkoper zal worden genoten. Kosten ontstaan door incasso maatregelen zijn eveneens voor rekening van koper.
 16. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de ter verkoop aangeboden goederen, dan wel met de voorwaarden van de verkoop of de daaromtrent bestaande plaatselijke gebruiken.
 17. Alle postzegels e.d. die wij ter veiling ontvangen, strekken tot onderpand voor hetgeen wij van de inzender te vorderen hebben of mochten krijgen wegens commissie, gemaakte onkosten of uit welke hoofde ook.
 18. Ten aanzien van punt 7 is de deurwaarder niet gehouden tot nakoming van enige garantieplicht.
 19. Schriftelijke bieders dienen hun biedingen in hele Euro’s op te geven, rekening houdende met punt 4.Biedingen die anders zijn,
  worden automatisch naar boven aangepast.Schriftelijke biedingen
  worden opvolgorde van binnenkomst behandeld.Over reeds uitgebrachte
  biedingen geven wij GEEN informatie.
 20. In case of doubt the Dutch version of these auction-conditions, that are also printed in our catalogues, is legally binding